مجوزهای پارک پتروشیمی مکران

  • مصوبه هیات محترم وزیران
  • مجوز و قرارداد 30 میلیون متر مکعب گاز متان
  • مجوزشرکت ملی صنایع پتروشیمی
    (براساس تفاهم نامه و ابلاغیه موجود طرح واگذاری پنج واحد پتروشیمی و یک یوتیلیتی متمرکز)
  • مجوز نهایی محیط زیست شهرک پتروشیمی مکران
  • مجوزهای منطقه آزاد (ثبت 16 شرکت در منطقه آزاد)
  • مجوز سازمان محیط زیست برای تولید 8.5 میلیون تن محصول برای محصولات بر پایه گاز متان